Misiune/Obiective/Activitati

Misiunea noastră: “Îndrumare și siguranță!”

Scopul Asociaţiei este de natură socio-umanitară, de a soluționa nevoi speciale ale unor segmente de populaţie, precum și de a promova valorile românești.

“ASOCIAŢIA ECSIA SOCIAL ORG”,  își propune următoarele Obiective și Activități:

 • Crearea, organizarea de servicii complexe de asistență socială la domiciliu sau în instituții cu profil de asistență socială;
 • Crearea de centre de cazare cu îngrijire specializată, pe termen scurt, mediu și lung pentru bătrâni sau tineri și copii cât si persoane cu dizabilități;
 • Realizarea unui serviciu integrat privind persoanele vârstnice, de tipul casa noastră pentru vârsta a treia și a patra;
 • Realizarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice cât și persoane cu dizabilități;
 • Crearea şi dezvoltarea de programe educaţional-ocupaţionale pentru persoane vârstnice în vederea combaterii izolării;
 • Realizarea de programe recreative, ocupaţionale, intelectuale pentru toate vârstele;
 • Asigurarea logisticii necesare desfășurării unor servicii de asistență și îngrijire a persoanelor aflate in dificultate sau cu dizabilități în centre de profil sau la domiciliul acestora;
 • Acordarea de asistență pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor aflați în dificultate și altor categorii sociale defavorizate, prin înființarea și sau sprijinirea unor servicii speciale
 • Acordarea de sprijin material pentru copii, tineri, orfani, bătrâni, persoane cu handicap sau cu deficiențe aflate în situații de criză;
 • Înființare de tabere, mijloace de cazare, cantine, centre de distribuire a ajutoarelor materiale, centre pentru persoanele în vârstă, fără adăpost sau abandonate, centre pentru orfani și tineri;
 • Încurajarea formării de deprinderi culturale lipsite de bariere naţionale, lingvistice, etnice sau religioase;
 • Sprijinirea dezvoltării abilităţilor de comunicare în grup;
 • Încurajarea dezvoltării abilităților fizice și artistice ale copiilor, tinerilor, dar și ale persoanelor în vârstă, inclusiv de comunicare în cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională;
 • Promovarea si dezvoltarea de activități educaționale prin organizarea de conferințe, seminarii, cursuri, campanii de informare și promovare, dezbateri, mese rotunde cu instituții și organizații similare din Romania sau străinătate;
 • Ajutarea categoriilor defavorizate copii, tineri, orfani, bătrâni, persoane cu handicap, prin derularea unor programe de asistență socială și medical;
 • Dezvoltarea și implementarea de instrumente și mecanisme de educare și formare profesională la toate nivelele și categoriile sociale;
 • Promovarea și derularea de programe de formare profesională și educare continuă ca mijloc de dezvoltare a capitalului uman;
 • Promovarea (re)inserției prin formare profesională pe piața muncii a personalului inactiv, inclusiv din mediul rural;
 • Organizarea de cursuri de pregătire, formare și perfecționare profesională potrivit legislației în vigoare;
 • Promovarea ecoturismului și agriculturii ecologice ca metodă de incluziune socială, de protejare si îmbunătățire a sănătății populației;
 • Informarea și educarea consumatorului român în privința consumului de produse ecologice românești;
 • Elaborarea și aplicarea de programe de educare și formare profesională specifice pentru forța de muncă implicată în ecoturism, agricultură ecologică și de protecția mediului;
 • Promovare/organizare de schimburi de experienţă interculturală (naţională şi internaţională) pentru promovarea elementelor de interculturalitate și multiculturalitate din România, a valorilor artistice locale, a literaturii, teatrului, dansului, artelor vizuale, muzicii, a ideii de apărare și păstrare a patrimoniului cultural, a tradițiilor strămoșești proprii;
 • Organizarea şi/sau participarea la: cursuri/trening-uri de pregătire, workshop-uri pentru beneficiarii asociaţiei, festivaluri, concerte, recitaluri, spectacole cultural – artistice în ţară şi străinătate; competiţii cultural-artistice, sportive, turistice, activităţi recreativ-educaţionale în ţară şi străinătate; vernisaje şi expoziţii; schimburi interculturale; excursii şi întreceri tematice; evenimente şi manifestări; cursuri; simpozioane, conferinţe, mese rotunde, comunicări pe diverse teme; vizite tematice, colocvii, școli de vară, schimburi de experiență, diverse evenimente și activități cultural-recreative pentru toate vârstele;
 • Dezvoltarea de relaţii de cooperare şi schimb intercultural cu alte persoane juridice şi fizice, organizaţii din ţară şi străinătate, pe domenii de interes comun;
 • Dezvoltarea de parteneriate în vederea mobilizării cât mai eficiente a resurselor;
 • accesarea, derularea şi/sau participarea la proiecte/programe de finanțare naționale şi europene;
 • Realizarea de campanii pentru atragerea voluntarilor şi implicarea acestora în activităţile socio-umanitare ale asociației;
 • Promovarea și reprezentarea drepturilor și intereselor membrilor și în general ale persoanelor care au apelat la Asociație în relația cu alte organizații de stat sau private, precum și în relația cu instituții ale puterii de stat;
 • Colectarea de fonduri pentru susținerea diferitelor programe, inițiative și activități desfășurate de Asociație sau de partenerii săi naționali ori internaționali în vederea realizări scopului propus;
 • Organizarea de acțiuni în vederea colectării de fonduri bănești și materiale, precum și atragerea, în condițiile legii, de resurse financiare sub formă de donații, subvenții, sponsorizări, necesare realizării activităților Asociației;
 • Realizarea unor evenimente speciale cu scop caritabil;
 • Stabilirea de relații și semnarea de parteneriate, convenții, protocoale sau alte forme de colaborare cu organisme publice sau private, persoane fizice și juridice, din țară și străinătate, care acționează în domenii de interes comun;
 • Dezvoltarea de relaţii de cooperare şi schimb intercultural cu alte persoane juridice şi fizice, din ţară şi străinătate, pe domenii de interes comun;
 • Colaborarea cu instituții din țară și din străinătate care pot contribui financiar sau material la susținerea programelor proprii ale Asociației;
 • Susţinerea cooperării europene în domeniul social, educaţional şi cultural şi promovarea valorilor româneşti în context european;
 • Realizarea unei pagini Web a Asociației;
 • Realizarea, editarea și difuzarea de cărți, publicații periodice, pliante, afișe, broșuri, programe și suporturi informatice și alte materiale informative legate de activitatea Asociației;
 • Desfășurarea de activităţi economice prin care să se asigure sursele financiare necesare atingerii scopului şi obiectivelor Asociaţiei, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
 • Desfășurare de activități de prelucrare, legătorie, păstrare şi conservare a documentelor arhivistică;
 • Atragerea de surse de finanțare necesare realizării scopului și derulării proiectelor și activităților Asociației, cu respectarea legislației în vigoare;
 • Realizarea oricăror activităţi economice sau caritabile, în deplină concordanţă cu legislaţia României, care să servească scopului şi obiectivelor Asociaţiei.